تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۳٫ رنگ به عرصه می آید)

 

قسمت سوم: رنگ به عرصه می آید.

 

با اینکه فقط از دو رنگ تشکیل شده بود، نتیجه کار بطور تعجب آمیزی یک تصویر رنگی خوب بود.

 

Shares 0