تاریخچه و ابعاد علمی دمای رنگ (۱٫ دمای رنگ)

 

قسمت اول: دمای رنگ.

 

نحوه ای که ما از طریق آن، رنگ ها را درک می کنیم، بسیار تحت تأثیر درک فرهنگیمان است.

 

Shares 0