تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (۴٫تبدیل از فرمت سینما به تلویزیون)

 

قسمت چهارم: تبدیل از فرمت سینما به تلویزیون

 

اکثر دوربین های دیجیتال امروزی از فرآیند تله سین بطور کلی اجتناب می کنند.

 

Shares 0