تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۲٫ مقدمه ظهور رنگ)

  قسمت دوم: مقدمه ظهور رنگ.   ژرژ ملیییس، ۲۱ زن را برای رنگ کردن فریم به فریم فیلم هایش استخدام کرده بود.      

Shares 0