تاریخچه نسبت ابعاد (۲٫اولین فیلم های سینمایی)

 

قسمت دوم: اولین فیلم های سینمایی.

 

کینتوسکوپ در اصل، جدّ سینمای مبتنی بر پروژکتور بود.

 

Shares 0