تاریخچه و ابعاد علمی دمای رنگ (۲٫ بُعد علمی دمای رنگ)

 

قسمت دوم: بُعد علمی دمای رنگ.

 

رنگ سفید برای هزاران سال، انسان را گیج کرده بود.

 

Shares 0