تکامل سینمای خانگی (۳٫ امپراطوری نوار ویدئویی و جانشین های دیجیتال آن)

 

قسمت سوم: امپراطوری نوار ویدئویی و جانشین های دیجیتال آن.

 

دی وی دی که زمانی سلطان تفریحات خانگی بود، فقط در طول یک دهه در مقابل تصویر HD و دیجیتال سر خم کرد.

 

Shares 0