تاریخچه نسبت ابعاد (۴٫جنگ بر سر نسبت ابعاد عریض-ب)

 

قسمت چهارم: جنگ بر سر نسبت ابعاد عریض (بخش دوم).

 

بعد از مشاهده تأثیر سینراما، عوامل اجرایی استودیوی قرن ۲۱، به سرعت به فرانسه رفتند.

 

Shares 0