تاریخچه نسبت ابعاد (۵٫جنگ بر سر ابعاد عریض-ج)

 

قسمت پنجم: جنگ بر سر نسبت ابعاد عریض (بخش سوم).

 

البته همه به جز یکی از آنها. استودیویی که رقابت بر سر صفحه عریض را ابتدائا شروع کرده بود. یعنی پارامونت!

 

Shares 0