تاریخچه نسبت ابعاد (۷٫ نسبت ابعاد ۱۶:۹ چطور؟)

 

قسمت هفتم: ۱۶:۹ چطور؟

 

این مسأله بسیار جالب است که چطور نسبت های ابعاد تغییر کرده و روی خاطرات ما از فیلم ها، تأثیر گذاشته اند.

 

Shares 0